Domový poriadok

Vážení hostia, radi by sme vás informovali, že počas vášho pobytu na našich ubytovaniach ste povinní dodržiavať nižšie uvedený domový poriadok! Rovnako by sme vás chceli informovať, že s využitím našich služieb od začiatku súhlasíte s nižšie uvedeným domovým poriadkom a zaväzujete sa ho dodržiavať.

1. Naša "recepcia" je otvorená v dni príchodu našich hostí. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete pomoc, neváhajte sa obrátiť na našich kolegov alebo mimo otváracích hodín recepcie volajte na tento telefónne číslo: 0036-20/225-8400
2. Na každom ubytovaní je k dispozícii Wi-Fi, prístupové údaje sú uvedené na ubytovaní.
3. Na území ubytovaní sa každý zdržiava na vlastné riziko, rovnako ako všetky zariadenia, používané predmety a nástroje môže každý používať len na vlastné riziko!
4. Informácie o platných cenách, poplatkoch za služby a o režime otváracích hodín môžete získať od našich kolegov.
5. Pri príchode je každý hosť povinný na požiadanie predložiť svoje doklady našim "recepcným" kolegom na účely overenia totožnosti a záznamu údajov. Týmto spĺňate zákonnú povinnosť poskytovať údaje podľa platných zákonov.
6. Zamestnanci určení na tento účel na ubytovaniach majú kedykoľvek právo overiť oprávnenosť využívania služieb.
7. Deti do 4 rokov môžu využívať služby ubytovania zdarma.
8. Ubytovanie je možné obsadiť v deň príchodu od 14:00 do 20:00 hod. Mimo týchto časov nie je možné sa prihlásiť ani za príplatok. Ubytovanie je potrebné opustiť v deň odchodu do 10:00 hod.
9. V spoločenských priestoroch ubytovaní je podľa zákona prísne ZAKÁZANÉ fajčiť! Fajčiť je dovolené len na vyhradených miestach. Úctivo prosíme našich fajčiarskych hostí, aby v záujme udržiavania čistoty na celom území ubytovania nedávali nedopalky všade, ale do určených nádob. Ďakujeme!
10. Na území ubytovaní je zakázané nabíjať elektrické autá, umývať autá, znečisťovať, zavlažovať alebo vylievať vodu s čistiacimi prostriedkami!
11. Radi by sme upozornili našich milých hostí, že v centrálnych oblastiach mesta Siófok je povinné platiť parkovné. Parkovanie na dvore a pred ubytovaním na ulici je zdarma. Za škody vzniknuté na vozidlách zaparkovaných na dvore ubytovaní a na príslušných parkoviskách na ulici, ako aj za cennosti ponechané v týchto vozidlách, nepreberáme žiadnu zodpovednosť.
12. Na územie ubytovaní je možné priniesť domáce zviera len po predchádzajúcej dohode. Psy na území ubytovaní musia byť na vôdzke a ich odpadky musí ich majiteľ okamžite odstrániť.
13. Zakladanie ohňa, zapalovanie sviečok alebo vonných sviečok na celom území ubytovaní je prísne zakázané!
14. Pokyny a usmernenia vlastníkov/prevádzkovateľov/zamestnancov ubytovaní musia dodržiavať všetci hostia.
15. Akékoľvek mimoriadne udalosti – osobné zranenia, požiar, prítomnosť nebezpečných predmetov alebo zariadení – prosíme, oznámte personálu, ktorý je oprávnený a povinný konať.
16. Vlastníci/prevádzkovatelia ubytovaní nezodpovedajú za stratu alebo odcudzenie cenností, nie sú povinní poskytovať odškodnenie za škody spôsobené prírodnými katastrofami, požiarom alebo inými udalosťami mimo ich kontroly (napr. výpadok elektriny, úder blesku).
17. Nájdené predmety prosíme odovzdať zamestnancom ubytovania, a ak sa prihlási oprávnený majiteľ predmetu, musí prevzatie potvrdiť predložením svojho občianskeho preukazu a podpisom.
18. Pre bezpečnosť hostí sú celé územie ubytovaní monitorované kamerami, pričom záznamy môže vlastník ubytovania poskytnúť výhradne orgánom činným v trestnom konaní.
19. Je zakázané odnášať alebo odvážať zariadenia patriace k ubytovaniu z jeho územia.
20. Osoba, ktorá používa zariadenia, vybavenie, majetok ubytovaní nevhodným spôsobom, napríklad ich úmyselne alebo z nedbanlivosti poškodí, neoprávnene prisvojí a tým spôsobí škodu, je povinná uhradiť spôsobenú škodu v hodnote novej kúpnej ceny. V opačnom prípade vlastníci ubytovania informujú príslušný orgán.
21. Pri odchode z ubytovania prosíme vždy zatvorte dvere a okná a v prípade, že je k dispozícii alarm, aktivujte ho na ochranu vašich hodnôt a ubytovania.
22. Prosíme vás, aby ste udržiavali vonkajšie aj vnútorné priestory ubytovania čisté. Majte na pamäti aj hostí, ktorí prídu po vás.
23. Za deti zodpovedajú ich rodičia, sprievodcovia alebo vedúci skupín. Prosíme, aby ste deti neustále dohliadali! Za dodržiavanie domového poriadku zodpovedá rodič alebo pedagóg aj za deti, ktoré sú s ním na dovolenke.
24. Na území ubytovaní je po 22:00 hodine prísne zakázané rušiť pokoj ostatných hostí. Na celom území ubytovaní je nepretržite zakázané vytvárať hluk, používať vlastné ozvučenie, ktorým by mohli byť ostatní hostia rušení vo svojom odpočinku. Vlastníci/prevádzkovatelia ubytovaní si vyhradzujú právo neubytovať hostí, ktorí rušia pokoj ostatných alebo sa správajú hlučne, a v prípade potreby ich z ubytovania okamžite vyhostiť.
25. Spokojnosť našich hostí, ich uznanie alebo nespokojnosť so spôsobom a kvalitou služieb, správaním obsluhujúceho personálu a s prevádzkou zariadenia nám prosím oznamte e-mailom, aby sme mohli okamžite zlepšiť kvalitu našich služieb.
26. V prípade vykonávania prostitúcie okamžite informujeme políciu!
27. Od osôb, ktoré sa správajú urážlivo, sú opité alebo pod vplyvom akýchkoľvek drog, odmietame registráciu a nevraciame žiadne peniaze.

office@siofokszallas.info

Prosíme o dodržiavanie vyššie uvedených pravidiel, aby ste prispeli k hladkému fungovaniu našich ubytovaní, tak aby sa každý náš drahý hosť cítil dobre! Ďakujeme pekne!

Prajeme príjemný oddych!

Tím Siófok Szállás Info