Informácie o spracúvaní osobných údajov

Úvod

Puskovitz Balázs Imre (Adresa: 8600 Siófok, Beszédes József sétány 73/19, e-mail: office@siofokszallas.info) (ďalej len „Poskytovateľ, správca údajov“) sa riadi týmito informáciami.
Ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 poskytujeme nasledujúce informácie.
Tieto informácie o spracúvaní údajov sa vzťahujú na webovú stránku https://siofokszallas.info/ a všetky ubytovacie zariadenia uvedené na tejto webovej stránke. Informácie o spracúvaní údajov sú dostupné na nasledujúcej adrese: http://siofokszallas.info/adatkezelesi-tajekoztato

Zmeny informácií sa stávajú účinnými ich zverejnením na vyššie uvedenej adrese.

Správca údajov a jeho kontaktné údaje

Meno: Puskovitz Balázs Imre
Sídlo: 8600 Siófok, Beszédes József sétány 73/19
E-mail: office@siofokszallas.info
Telefón: +36 20 225 8400

Definície pojmov

1. „osobné údaje“: akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby („dotknutá osoba“); identifikovateľnou je fyzická osoba, ktorá môže byť identifikovaná priamo alebo nepriamo, najmä na základe nejakého identifikátora, ako je meno, číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo na základe jedného alebo viacerých faktorov špecifických pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, psychickú, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby;
2. „spracúvanie údajov“: akákoľvek operácia alebo súbor operácií s osobnými údajmi alebo súborom osobných údajov vykonávaný automatizovane alebo neautomatizovane, ako je zbieranie, zaznamenávanie, organizovanie, štruktúrovanie, uchovávanie, prispôsobovanie alebo menenie, vyhľadávanie, konzultácia, používanie, sprístupnenie prostredníctvom prenosu, šírenia alebo iného urobenia dostupným, zaradenie alebo kombinovanie, obmedzenie, vymazanie alebo zničenie;
3. „správca údajov“: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý samostatne alebo spoločne s inými určuje účely a prostriedky spracúvania osobných údajov; ak sú účely a prostriedky tohto spracúvania určené právom Únie alebo právom členského štátu, môže byť správca údajov alebo konkrétne kritériá pre jeho určenie stanovené právom Únie alebo právom členského štátu;
4. „spracovateľ“: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorý spracúva osobné údaje v mene správcu údajov;
5. „príjemca“: fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný orgán, ktorému sa osobné údaje poskytujú, bez ohľadu na to, či ide o tretiu stranu. Orgány verejnej moci, ktoré môžu v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu získať prístup k osobným údajom v rámci konkrétneho vyšetrovania, sa nepovažujú za príjemcov; spracúvanie týchto údajov týmito verejnými orgánmi musí byť v súlade s platnými pravidlami o ochrane údajov v závislosti od účelov spracúvania;
6. „súhlas dotknutej osoby“: akýkoľvek dobrovoľný, konkrétny, informovaný a jednoznačný prejav vôle dotknutej osoby, ktorým dotknutá osoba prostredníctvom vyhlásenia alebo jednoznačnej potvrdzujúcej akcie vyjadruje súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;
7. „porušenie ochrany údajov“: porušenie bezpečnosti vedúce k náhodnému alebo nezákonnému zničeniu, strate, zmenám, neoprávnenému zverejneniu alebo prístupu k prenášaným, uloženým alebo inak spracovaným osobným údajom.

Zásady spracúvania osobných údajov

Osobné údaje:

a) musia byť spracúvané zákonne, férové a transparentným spôsobom vo vzťahu k dotknutej osobe („zákonnosť, férovosť a transparentnosť“);
b) musia byť zbierané výlučne pre špecifické, výslovne uvedené a legitímne účely a nesmú byť ďalej spracúvané spôsobom, ktorý nie je s týmito účelmi zlučiteľný; ďalšie spracúvanie údajov na archívne účely vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1 sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodnými účelmi („obmedzenie účelu“);
c) musia byť primerané, relevantné a obmedzené na to, čo je nevyhnutné vo vzťahu k účelom, pre ktoré sú spracúvané („minimalizácia údajov“);
d) musia byť presné a v prípade potreby aktuálne; musia sa prijať všetky primerané opatrenia na to, aby sa osobné údaje, ktoré sú nepresné vo vzťahu k účelom, pre ktoré sú spracúvané, okamžite vymazali alebo opravili („presnosť“);
e) musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutých osôb len počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie účelov spracúvania osobných údajov; osobné údaje môžu byť uchovávané po dlhšiu dobu, len ak budú osobné údaje spracúvané výlučne na archívne účely vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, s prihliadnutím na realizáciu príslušných technických a organizačných opatrení požadovaných týmto nariadením na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby („obmedzenie uchovávania“);
f) musia byť spracúvané takým spôsobom, ktorý zabezpečí primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a pred náhodnou strátou, zničením alebo poškodením pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení („integrita a dôvernosť“).
Správca údajov je zodpovedný za dodržiavanie vyššie uvedených zásad a musí byť schopný preukázať dodržiavanie týchto zásad („zodpovednosť“).

Spracúvanie údajov

REZERVÁCIA IZIEB, DOPYT

1. Fakt spracúvania údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel spracúvania údajov:
Osobné údaje
Účel spracúvania údajov
Meno (priezvisko a krstné meno)
Potrebné pre dopyt a rezerváciu izby.
E-mailová adresa
Komunikácia.
Telefónne číslo
Efektívnejšie dohodnutie otázok súvisiacich s rezerváciou izby a dopytom.
Údaje súvisiace s rezerváciou izby a dopytom (dátum príchodu, dátum odchodu, počet dospelých, počet detí, vek detí, typ izby)
Umožnenie rezervácie izby a dopytu.
Dátum rezervácie/dopytu
Vykonanie technickej operácie.
IP adresa v čase rezervácie/dopytu
Vykonanie technickej operácie.
2. Kruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby, ktoré na webovej stránke rezervujú izbu alebo požadujú ponuku.
3. Trvanie spracúvania údajov, lehota na vymazanie údajov: Údaje sú vymazané ihneď po poskytnutí odpovede na dopyt používateľa (v tomto prípade už správca údajov nie je oprávnený poslať používateľovi newsletter), ak nebol rezervovaný pobyt. Ak používateľ rezervoval pobyt v systéme poskytovateľa, vznikla tým zmluva, a preto lehota na vymazanie osobných údajov je iná ako v prípade účtovných dokladov, pretože podľa § 169 ods. 2 zákona o účtovníctve č. 2000/C z roku 2000 je potrebné tieto údaje uchovávať 8 rokov.
Účtovný doklad, ktorý priamo alebo nepriamo podporuje účtovné záznamy (vrátane hlavných kníh, analytických alebo podrobných evidencií), musí byť uchovávaný v čitateľnej forme, spätne vyhľadateľný na základe účtovných záznamov, najmenej 8 rokov.
4. Osoby oprávnené na zoznámenie sa s údajmi, príjemcovia osobných údajov: Osobné údaje môžu spracúvať zamestnanci správcu údajov z oddelenia predaja a marketingu a recepcie, s rešpektovaním vyššie uvedených zásad.
5. Práva dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním údajov:

Dotknutá osoba môže požiadať správcu údajov o prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, o ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, a môže namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov, ako aj
má právo na prenosnosť údajov a tiež právo kedykoľvek odvolať súhlas.

6. Prístup k osobným údajom, ich vymazanie, úprava alebo obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov, námietky proti spracúvaniu údajov môže dotknutá osoba iniciovať nasledujúcimi spôsobmi:

poštou na adrese 8600 Siófok, Beszédes József sétány 73/19,
e-mailom na adrese office@siofokszallas.info,
telefonicky na čísle +36 20 225 8400.
7. Súhlas dotknutej osoby podľa článku 6 ods. 1 písm. a) a b) Nariadenia, § 5 ods. 1 zákona o informačných technológiách, § 169 ods. 2 zákona o účtovníctve z roku 2000, a § 13/A ods. 3 zákona o elektronickom obchode a službách súvisiacich s informačnou spoločnosťou z roku 2001:
Poskytovateľ môže spracúvať osobné údaje, ktoré sú nevyhnutne potrebné na poskytovanie služby, za účelom poskytovania služby. Poskytovateľ musí pri výbere a prevádzke prostriedkov používaných pri poskytovaní služieb súvisiacich s informačnou spoločnosťou zaistiť, aby sa osobné údaje spracúvali iba vtedy, ak je to nevyhnutne potrebné na poskytnutie služby a na splnenie iných cieľov stanovených týmto zákonom, a aj v tomto prípade iba v nevyhnutnom rozsahu a po potrebnú dobu.
8. Upozorňujeme, že

spracúvanie údajov je založené na váš súhlas.
poskytnutie osobných údajov je povinné, aby sme mohli vybaviť rezerváciu izby alebo dopyt.
nedodanie údajov bude mať za následok, že nebudeme schopní spracovať vašu rezerváciu alebo dopyt.

Využívaní spracovatelia údajov

HOSTINGOVÉ SLUŽBY

1. Činnosť vykonávaná spracovateľom: Hostingové služby
2. Názov a kontaktné údaje spracovateľa:

3 in 1 Hosting Számítástechnikai és Szolgáltató Betéti Társaság.
Sídlo: 2310 Szigetszentmiklós, Brassó u. 4/A.
E-mail: admin@megacp.com
Telefónne číslo: +36 21 200 00 40
3. Fakt spracúvania údajov, rozsah spracúvaných údajov: Všetky osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou.
4. Kruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby využívajúce webovú stránku.
5. Účel spracúvania údajov: Umožnenie prístupu k webovej stránke a jej riadne fungovanie.
6. Doba spracúvania údajov, lehota na vymazanie údajov: Spracúvanie údajov trvá do ukončenia dohody medzi správcom údajov a poskytovateľom hostingových služieb alebo do žiadosti o vymazanie údajov zo strany dotknutej osoby adresovanej poskytovateľovi hostingových služieb.
7. Právny základ spracúvania údajov: Článok 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenia, ako aj § 13/A ods. 3 zákona o elektronickom obchode a službách súvisiacich s informačnou spoločnosťou z roku 2001.

Spracovanie cookies (súborov cookie)

1. Fakt spracúvania údajov, rozsah spracúvaných údajov: Jedinečné identifikačné číslo, dátumy, časy
2. Kruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby navštevujúce webovú stránku.
3. Účel spracúvania údajov: Identifikácia užívateľov a sledovanie návštevníkov.
4. Doba spracúvania údajov, lehota na vymazanie údajov:
Typ cookie
Session cookies (cookies relácie)

Trvalé alebo uložené cookies
Právny základ spracúvania údajov
§ 13/A ods. 3 zákona o elektronickom obchode a službách súvisiacich s informačnou spoločnosťou z roku 2001 (Zákon o elektronickom obchode)
Doba spracúvania údajov
Počas trvania príslušnej návštevníckej relácie

do vymazania dotknutou osobou, maximálne 30 dní
Spracúvané údaje
connect.sid
5. Osoby oprávnené na zoznámenie sa s údajmi: Spracovateľ údajov nepreberá osobné údaje pomocou cookies.
6. Práva dotknutých osôb súvisiace so spracúvaním údajov: Dotknuté osoby majú možnosť vymazať cookies v menu Eszközök/Beállítások (Nástroje/Nastavenia) svojich prehliadačov, zvyčajne v nastaveniach sekcie Adatvédelem (Ochrana údajov).
7. Právny základ spracúvania údajov: Súhlas dotknutej osoby nie je potrebný, ak je jediným účelom používania cookies prenos komunikácie cez elektronickú komunikačnú sieť, alebo ak je to nevyhnutne potrebné pre poskytovateľa služby informačnej spoločnosti, ktorú dotknutá osoba výslovne požaduje.

Používanie sledovania konverzií Google Ads (Adwords)

1. Správca údajov využíva online reklamný program „Google Ads (Adwords)“ a v rámci neho využíva službu sledovania konverzií od Google. Sledovanie konverzií od Google je analytická služba poskytovaná spoločnosťou Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“).
2. Keď používateľ pristúpi na webovú stránku prostredníctvom reklamy od Google, na jeho počítači sa uloží cookie pre sledovanie konverzií. Tieto cookies majú obmedzenú platnosť a neobsahujú žiadne osobné údaje, takže používateľ nie je identifikovateľný prostredníctvom nich.
3. Keď používateľ prehliada určité stránky webového sídla a cookie ešte nevypršala, Google aj správca údajov môžu vidieť, že používateľ klikol na reklamu.
4. Každý klient služby Google Ads (Adwords) dostane iný cookie, takže cookies nie je možné sledovať na webových stránkach klientov služby Ads (Adwords).
5. Informácie získané pomocou konverzných cookies sú použité na vytvorenie konverzných štatistík pre klientov, ktorí sa rozhodli pre sledovanie konverzií. Klienti sa tak dozvedia počet používateľov, ktorí klikli na ich reklamu a boli presmerovaní na stránku so značkou sledovania konverzií. Avšak nemajú prístup k informáciám, ktoré by identifikovali akéhokoľvek používateľa.
6. Ak nechcete byť súčasťou sledovania konverzií, môžete to odmietnuť tým, že v prehliadači zakážete inštaláciu cookies. Potom nebudete zahrnutí do štatistík sledovania konverzií.
7. Ďalšie informácie a vyhlásenie o ochrane údajov od Google nájdete na: www.google.de/policies/privacy/

Používanie Google Analytics

1. Táto webová stránka používa aplikáciu Google Analytics, webovú analytickú službu spoločnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú na váš počítač a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky.
2. Informácie generované cookies o vašom používaní tejto webovej stránky sú zvyčajne prenášané na server Google v USA a tam uchovávané. V prípade aktivácie anonymizácie IP na tejto webovej stránke, Google skráti vašu IP adresu v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných štátoch zmluvných strán Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
3. Len vo výnimočných prípadoch sa plná IP adresa prenáša na server Google v USA a tam skráti. Na základe poverenia prevádzkovateľa tejto webovej stránky bude Google tieto informácie využívať na vyhodnotenie vašej používateľskej aktivity na webe, na zostavenie správ o aktivitách webovej stránky pre jej prevádzkovateľov a na poskytovanie ďalších služieb súvisiacich s používaním webovej stránky a internetu.
4. V rámci Google Analytics vaša IP adresa odovzdaná vášho prehliadača nebude spojená s inými údajmi Google. Ukladanie cookies môžete zabrániť príslušným nastavením vášho prehliadača; však v takom prípade upozorňujeme, že nemusíte byť schopní plne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť zberu údajov generovaných cookies o vašom používaní webovej stránky (vrátane vašej IP adresy) pre Google, ako aj spracovaniu týchto údajov Google, stiahnutím a inštaláciou prehliadačového doplnku na nasledujúcom odkaze: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=sk

Kontaktné informácie

1. Fakt zhromažďovania údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel spracúvania údajov:
Osobné údaje
Účel spracúvania údajov
Meno
Identifikácia
E-mailová adresa
Komunikácia, odosielanie odpovedí
Telefónne číslo
Komunikácia
Obsah správy
Potrebné pre odpoveď
Čas kontaktovania
Vykonanie technického procesu
IP adresa pri kontakte
Vykonanie technického procesu
E-mailová adresa nemusí obsahovať osobné údaje.
2. Kruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby, ktoré odosielajú správu prostredníctvom kontaktného formulára.
3. Doba spracúvania údajov, lehota na vymazanie údajov: Do žiadosti o vymazanie zo strany dotknutej osoby.
4. Osoby oprávnené na zoznámenie sa s údajmi, príjemcovia osobných údajov: Osobné údaje môžu spracúvať oprávnení zamestnanci správcu údajov.
5. Práva dotknutých osôb súvisiace so spracúvaním údajov:

Dotknutá osoba môže požiadať správcu údajov o prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, o ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, a
má právo na prenosnosť údajov a kedykoľvek odvolať súhlas.
6. Prístup k osobným údajom, ich vymazanie, úprava alebo obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov môže dotknutá osoba iniciovať nasledujúcimi spôsobmi:

poštou na adrese 8600 Siófok, Beszédes József sétány 73/19,
e-mailom na adrese office@siofokszallas.info,
telefonicky na čísle +36 20 225 8400.
7. Právny základ spracúvania údajov: súhlas dotknutej osoby, článok 6 ods. 1 písm. a) a b).
8. Upozorňujeme, že

toto spracúvanie údajov je založené na vašom súhlase a je potrebné pre kontaktovanie alebo poskytnutie ponuky.
je povinné poskytnúť osobné údaje, aby ste mohli komunikovať s nami.
nedodanie údajov bude mať za následok, že nebudete môcť kontaktovať poskytovateľa.

Zákaznícka podpora

1. Fakt zhromažďovania údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel spracúvania údajov:
Osobné údaje
Účel spracúvania údajov
Meno, e-mailová adresa, telefónne číslo.
Komunikácia, identifikácia, plnenie zmlúv, obchodný účel.
2. Kruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby, ktoré komunikujú so správcom údajov telefonicky/e-mailom/osobne alebo sú v zmluvnom vzťahu.
3. Doba spracúvania údajov, lehota na vymazanie údajov: Spracúvania údajov trvá do ukončenia vzťahu medzi správcom a dotknutou osobou alebo do 5 rokov po vykonaní zmluvy v prípade nárokov.
4. Osoby oprávnené na zoznámenie sa s údajmi, príjemcovia osobných údajov: Osobné údaje môžu spracúvať na to oprávnení zamestnanci správcu údajov s rešpektovaním vyššie uvedených zásad.
5. Práva dotknutých osôb súvisiace so spracúvaním údajov:

Dotknutá osoba môže požiadať správcu údajov o prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, o ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, a
má právo na prenosnosť údajov a kedykoľvek odvolať súhlas.
6. Prístup k osobným údajom, ich vymazanie, úprava alebo obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov môže dotknutá osoba iniciovať nasledujúcimi spôsobmi:

poštou na adrese 8600 Siófok, Beszédes József sétány 73/19,
e-mailom na adrese office@siofokszallas.info,
telefonicky na čísle +36 20 225 8400.
7. Právny základ spracúvania údajov:
7.1. článok 6 ods. 1 písm. b) a c) GDPR.
7.2. V prípade uplatnenia nárokov zo zmluvy je lehota na vymazanie údajov podľa § 6:21 zákona č. 5/2013 Z. z. Občianskeho zákonníka 5 rokov.
§ 6:22 [Doba premlčania]
(1) Ak tento zákon neurčuje inak, nároky premlčia v priebehu piatich rokov.
(2) Doba premlčania začína plynúť, keď sa nárok stane splatným.
(3) Dohoda o zmenení doby premlčania musí byť písomná.
(4) Dohoda vylučujúca premlčanie je neplatná.
8. Upozorňujeme, že
- spracúvanie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy a poskytnutie ponuky.
- poskytnutie osobných údajov je povinné, aby sme mohli vybaviť vašu objednávku/ďalšiu požiadavku.
- neuskutočnenie poskytnutia údajov bude mať za následok, že nebudeme schopní spracovať vašu objednávku/požiadavku.

Návštevná kniha

1. Fakt zhromažďovania údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel spracúvania údajov:
Osobné údaje
Účel spracúvania údajov
Meno
Identifikácia
E-mailová adresa
Komunikácia, identifikácia
Dátum, IP adresa
Vykonanie technického procesu
E-mailová adresa nemusí obsahovať osobné údaje.
2. Kruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby, ktoré píšu do návštevnej knihy.
3. Doba spracúvania údajov, lehota na vymazanie údajov: Do žiadosti o vymazanie zo strany dotknutej osoby.
4. Osoby oprávnené na zoznámenie sa s údajmi, príjemcovia osobných údajov: Osobné údaje môžu spracúvať oprávnení zamestnanci správcu údajov.
5. Práva dotknutých osôb súvisiace so spracúvaním údajov:

Dotknutá osoba môže požiadať správcu údajov o prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, o ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, a
má právo na prenosnosť údajov a kedykoľvek odvolať súhlas.
6. Prístup k osobným údajom, ich vymazanie, úprava alebo obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov môže dotknutá osoba iniciovať nasledujúcimi spôsobmi:

poštou na adrese 8600 Siófok, Beszédes József sétány 73/19,
e-mailom na adrese office@siofokszallas.info,
telefonicky na čísle +36 20 225 8400.
7. Právny základ spracúvania údajov: súhlas dotknutej osoby, článok 6 ods. 1 písm. a) a b).
8. Upozorňujeme, že

toto spracúvanie údajov je založené na vašom súhlase a
je povinné poskytnúť osobné údaje, aby ste mohli písať do návštevnej knihy.
nedodanie údajov bude mať za následok, že nebudete môcť písať do návštevnej knihy.

Newsletter, DM činnosť

1. V zmysle zákona č. XLVIII. z roku 2008 o základných podmienkach a určitých obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti má Používateľ právo predtým výslovne súhlasiť s tým, aby ho Poskytovateľ kontaktoval na kontaktných údajoch uvedených pri registrácii s ponukami reklamy a ďalšími zásielkami.
2. Okrem toho môže Zákazník s prihliadnutím na ustanovenia tohto oznámenia súhlasiť s tým, aby Poskytovateľ spracúval osobné údaje potrebné na odosielanie reklamných ponúk.
3. Poskytovateľ neposiela nevyžiadané reklamné správy a Používateľ môže bez obmedzenia a bez udania dôvodu kedykoľvek a bezplatne odhlásiť odber ponúk. V takom prípade Poskytovateľ vymaže všetky osobné údaje potrebné na odosielanie reklamných správ z jeho evidencie a už nebude kontaktovať Používateľa s ďalšími reklamnými ponukami. Používateľ sa môže odhlásiť kliknutím na odkaz v správe.
4. Fakt zhromažďovania údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel spracúvania údajov:
Osobné údaje
Účel spracúvania údajov
Meno, e-mailová adresa
Identifikácia, umožnenie odberu newsletteru
Čas odberu
Vykonanie technického procesu
IP adresa pri odberu
Vykonanie technického procesu
5. Kruh dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby, ktoré sa prihlásia k odberu newsletteru.
6. Účel spracúvania údajov: Odosielanie elektronických správ obsahujúcich reklamu (e-mail, sms, push správa) dotknutej osobe, poskytovanie informácií o aktuálnych informáciách, produktoch, akciách, nových funkciách atď.
7. Doba spracúvania údajov, lehota na vymazanie údajov: Doba spracúvania údajov trvá do odvolania súhlasu, teda do odhlásenia od odberu.
8. Osoby oprávnené na zoznámenie sa s údajmi, príjemcovia osobných údajov: Osobné údaje môžu spracúvať oprávnení zamestnanci Poskytovateľa v oblasti predaja a marketingu, pričom rešpektujú uvedené zásady.
9. Práva dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním údajov:

Dotknutá osoba môže požiadať Poskytovateľa o prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, o ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, a
má právo na prenosnosť údajov a kedykoľvek odvolať súhlas.
10. Prístup k osobným údajom, ich vymazanie, úprava alebo obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov alebo námietky môže dotknutá osoba iniciovať nasledujúcimi spôsobmi:

poštou na adrese 8600 Siófok, Beszédes József sétány 73/19,
e-mailom na adrese office@siofokszallas.info,
telefonicky na čísle +36 20 225 8400.
11. Dotknutá osoba sa môže kedykoľvek a bezplatne odhlásiť z odberu newsletteru.
12. Pri spracúvaní údajov využívaný spracovateľ údajov:

Názov spoločnosti: E.N.S Informatikai és Rendszerintegrációs Zrt.
Adresa: 1106 Budapešť, Fehér út 10.
Generálny riaditeľ: Nádasdy-Nagy Balázs CEO a dr. Koppány Julianna COO
E-mail: adatkezeles@ens.hu, info@ens.hu
Telefón: +36 (20) 222 0011
13. Právny základ spracúvania údajov: súhlas dotknutej osoby, článok 6 ods. 1 písmená a) a f) GDPR a § 6 ods. 5 zákona č. XLVIII. z roku 2008 o základných podmienkach a určitých obmedzeniach hospodárskej reklamnej činnosti:
Reklamný subjekt, poskytovateľ reklamných služieb alebo vydavateľ reklamy môže viesť evidenciu osobných údajov osôb, ktoré udelili súhlas, v rozsahu určenom v súhlase až do jeho odvolania, a údaje možno spracúvať len v súlade s obsahom súhlasu a môžu byť poskytnuté tretej strane len s predchádzajúcim súhlasom dotknutej osoby.
14. Upozorňujeme, že

spracúvanie údajov je založené na Vášom súhlase,
musíte poskytnúť osobné údaje, ak chcete od nás dostávať newsletter,
neposkytnutie údajov má za následok, že Vám nemôžeme poslať newsletter.

Spracovanie sťažností

1. Fakty o zbieraní údajov, rozsah spracúvaných údajov a účel spracúvania údajov:
Osobný údaj
Účel spracúvania
Priezvisko a meno
Identifikácia, komunikácia.
E-mailová adresa
Komunikácia.
Telefónne číslo
Komunikácia.
Fakturačné meno a adresa
Identifikácia, riešenie kvalitatívnych námietok, otázok a problémov súvisiacich so službami.
2. Okruh dotknutých osôb: Všetci dotknutí, ktorí majú kvalitatívne výhrady k službám hotela a podávajú sťažnosť.
3. Doba spracúvania údajov, lehota na vymazanie údajov: Záznam o podanej sťažnosti, prepis a kópia odpovede musia byť podľa § 17/A ods. 7 zákona o ochrane spotrebiteľa č. CLV z roku 1997 uchované 5 rokov.
4. Osoby oprávnené k poznaniu údajov, príjemcovia osobných údajov: Osobné údaje môžu spracúvať pracovníci sales a marketingu adatkezelő s rešpektovaním vyššie uvedených zásad.
5. Práva dotknutých osôb súvisiace so spracúvaním údajov:

Dotknutá osoba môže požiadať správcu údajov o prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, o ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, a
má právo namietať proti spracúvaniu týchto osobných údajov, ako aj
má právo na prenosnosť údajov a kedykoľvek odvolať súhlas.
6. Prístup k osobným údajom, ich vymazanie, úprava alebo obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov alebo namietať proti spracúvaniu údajov môže dotknutá osoba iniciovať nasledujúcimi spôsobmi:

poštou na adresu 8600 Siófok, Beszédes József sétány 73/19,
e-mailom na adrese office@siofokszallas.info,
telefonicky na čísle +36 20 225 8400.
7. Právny základ spracúvania údajov: článok 6 ods. 1 písm. c) a § 17/A ods. 7 zákona o ochrane spotrebiteľa z roku 1997 č. CLV.
8. Upozorňujeme, že

poskytnutie osobných údajov je založené na zmluvnej povinnosti,
poskytnutie osobných údajov je predpokladom uzavretia zmluvy,
je povinné poskytnúť osobné údaje, aby sme mohli riešiť Vašu sťažnosť,
neuvedenie údajov má za následok, že nebudeme schopní riešiť sťažnosť podanú k nám.

Vnútorná ochrana údajov (registračný formulár)

1. Právny základ spracúvania údajov: článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR.
2. Účel spracúvania údajov: dodržiavanie právnych predpisov súvisiacich s daňou z cestovného ruchu.
3. Doba spracúvania údajov, lehota na vymazanie údajov: do doby, kým príslušný orgán môže kontrolovať plnenie povinností stanovených v príslušných predpisoch, a v prípade zmluvy – do 31. decembra siedmeho roku nasledujúceho po danom roku podľa § 169 ods. 2 zákona o účtovníctve z roku 2000.
4. Rozsah spracúvaných údajov: meno, e-mail, adresa bydliska, číslo dokladu, štátna príslušnosť, dátum narodenia, evidenčné číslo vozidla, ďalšie osobné údaje.
5. Osoby oprávnené k poznaniu údajov: Osobné údaje môžu spracúvať pracovníci správcu údajov v súlade s vyššie uvedenými zásadami.
6. Práva dotknutých osôb súvisiace so spracúvaním údajov:

Dotknutá osoba môže požiadať správcu údajov o prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, o ich opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, a
má právo na prenosnosť údajov a kedykoľvek odvolať súhlas.
7. Prístup k osobným údajom, ich vymazanie, úprava alebo obmedzenie spracúvania, prenosnosť údajov môže dotknutá osoba iniciovať nasledujúcimi spôsobmi:

poštou na adresu 8600 Siófok, Beszédes József sétány 73/19,
e-mailom na adrese office@siofokszallas.info,
telefonicky na čísle +36 20 225 8400.

Sociálne siete

1. Skutočnosť zhromažďovania údajov, rozsah spracúvaných údajov: registrované mená na sociálnych sieťach ako Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram atď. a verejný profilový obrázok používateľa.
2. Rozsah dotknutých osôb: Všetky dotknuté osoby, ktoré sa zaregistrovali na sociálnych sieťach ako Facebook/Google+/Twitter/Pinterest/Youtube/Instagram atď. a "lajkovali" webovú stránku.
3. Účel zhromažďovania údajov: Zdieľanie alebo "lajkovanie" určitých obsahových prvkov, produktov, akcií alebo samotnej webovej stránky na sociálnych sieťach na ich propagáciu.
4. Doba spracúvania údajov, lehota na vymazanie údajov, osoby oprávnené k poznaniu údajov a informácie o právach dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním údajov: Informácie o zdroji údajov, ich spracúvaní, ako aj o spôsobe a právnom základe ich poskytnutia môže získať dotknutá osoba na príslušnej sociálnej sieti. Spracúvanie údajov prebieha na sociálnych sieťach, preto sa na dobu spracúvania, spôsob spracúvania a možnosti vymazania alebo úpravy údajov vzťahujú pravidlá danej sociálnej siete.
5. Právny základ spracúvania údajov: dobrovoľný súhlas dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov na sociálnych sieťach.

Vzťahy so zákazníkmi a ďalšie spracúvanie údajov

1. Ak by sa pri využívaní našich služieb vyskytla otázka alebo problém, dotknutá osoba môže kontaktovať správcu údajov prostredníctvom uvedených spôsobov na webovom sídle (telefón, e-mail, sociálne siete atď.).
2. Správca údajov vymaže prijaté e-maily, správy, údaje poskytnuté telefonicky, cez Facebook atď. spolu s menom a e-mailovou adresou dotazujúceho sa, ako aj s ďalšími dobrovoľne poskytnutými osobnými údajmi, najneskôr dva roky po poskytnutí údajov.
3. O spracúvaní údajov, ktoré nie sú uvedené v tejto informácii, bude poskytnutá informácia v čase získavania údajov.
4. V prípade výnimočných žiadostí od orgánov, alebo na základe právneho oprávnenia iných organizácií, je Správca povinný poskytovať informácie, zdieľať údaje, odovzdať dokumenty.
5. V týchto prípadoch Správca poskytne žiadateľovi osobné údaje len v rozsahu, ktorý je nevyhnutne potrebný na dosiahnutie účelu žiadosti, ak žiadateľ presne určil účel a rozsah požadovaných údajov.

Práva dotknutých osôb

1. Právo na prístup: Máte právo získať od správcu spätnú väzbu o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, a ak takéto spracúvanie prebieha, máte právo získať prístup k osobným údajom a k informáciám uvedeným v nariadení.
2. Právo na opravu: Máte právo, aby správca bez zbytočného odkladu opravil vaše nesprávne osobné údaje. S ohľadom na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, aj prostredníctvom dodatočného vyhlásenia.
3. Právo na vymazanie: Máte právo, aby správca na vašu žiadosť bez zbytočného odkladu vymazal vaše osobné údaje, a správca je povinný vymazať osobné údaje bez zbytočného odkladu za určitých podmienok.
4. Právo byť zabudnutý: Ak správca zverejnil osobné údaje a je povinný ich vymazať, prijme primerané opatrenia vrátane technických opatrení, pri zohľadnení dostupnej technológie a nákladov na realizáciu, s cieľom informovať správcov, ktorí údaje spracúvajú, že ste požiadali o vymazanie akýchkoľvek odkazov na tieto osobné údaje alebo kópiu alebo repliku týchto osobných údajov.
5. Právo na obmedzenie spracúvania: Máte právo, aby správca na vašu žiadosť obmedzil spracúvanie, ak je splnená niektorá z nasledujúcich podmienok:

spochybňujete presnosť osobných údajov, v tomto prípade sa obmedzenie vzťahuje na dobu, ktorá umožní správcovi overiť presnosť osobných údajov;
spracúvanie je nezákonné a vy odmietate vymazanie údajov a namiesto toho žiadate o obmedzenie ich použitia;
správca už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale vy si ich vyžadujete na predkladanie, uplatňovanie alebo obhajobu právnych nárokov;
namietate proti spracúvaniu; v tomto prípade sa obmedzenie vzťahuje na dobu, kým sa neoverí, či oprávnené dôvody správcu prevážia nad vašimi oprávnenými dôvodmi.
6. Právo na prenosnosť údajov: Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste poskytli správcovi, vo štruktúrovanej, bežne používanej a strojovo čitateľnej forme, a máte právo preniesť tieto údaje inému správcovi bez toho, aby tomu bránil správca, ktorému boli osobné údaje poskytnuté.
7. Právo namietať: Máte právo kedykoľvek z dôvodu týkajúceho sa vašej osobitnej situácie namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach.
8. Namietať v prípade priameho marketingu: Ak sa spracúvanie osobných údajov uskutočňuje za účelom priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na tento účel, vrátane profilovania, pokiaľ súvisí s priamym marketingom. Ak namietať proti spracúvaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vaše osobné údaje už nesmú byť na tento účel spracúvané.
9. Automatizované rozhodovanie vo výnimočných prípadoch vrátane profilovania: Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výlučne na automatizovanom spracúvaní vrátane profilovania, ktoré by malo právne účinky, ktoré by sa vás týkali, alebo by vás významne ovplyvňovalo. Tento odsek sa nevzťahuje, ak rozhodnutie:

je potrebné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi vami a správcom údajov;
je povolené na základe práva Únie alebo členského štátu, ktoré sa vzťahuje na správcu a ktoré stanovuje primerané opatrenia na ochranu vašich práv, slobôd a oprávnených záujmov; alebo
je založené na vašom výslovném súhlase.

Termín opatrenia

Správca údajov bez zbytočného odkladu, ale v každom prípade do 1 mesiaca od prijatia žiadosti vás informuje o opatreniach prijatých na základe vašich žiadostí.
V prípade potreby sa tento termín môže predĺžiť o ďalšie 2 mesiace. O predĺžení termínu vás správca údajov informuje do 1 mesiaca od prijatia žiadosti s uvedením dôvodov meškania.
Ak správca údajov neprijme žiadne opatrenia na základe vašej žiadosti, informuje vás bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca od prijatia žiadosti o dôvodoch nečinnosti, ako aj o tom, že máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť právo na súdnu ochranu.

Zabezpečenie spracovania údajov

Správca údajov a spracovateľ údajov prijímajú vhodné technické a organizačné opatrenia v súlade s aktuálnym stavom vedy a techniky a nákladmi na implementáciu, ako aj s povahou, rozsahom, okolnosťami a účelmi spracovania, ako aj so zmenlivou pravdepodobnosťou a závažnosťou rizika pre práva a slobody fyzických osôb, s cieľom zabezpečiť úroveň zabezpečenia údajov primeranú riziku, vrátane, kde je to vhodné:

a) pseudonymizácia a šifrovanie osobných údajov;
b) schopnosť zabezpečiť trvalú dôvernosť, integritu, dostupnosť a odolnosť systémov a služieb spracovávajúcich osobné údaje;
c) schopnosť obnoviť prístup k osobným údajom a ich dostupnosť v prípade fyzického alebo technického incidentu v primeranom čase;
d) proces na pravidelné testovanie, posudzovanie a hodnotenie účinnosti technických a organizačných opatrení na zabezpečenie bezpečnosti spracovania.

Konkrétne opatrenia na zabezpečenie údajov zo strany správcu údajov:
Ubytovacie zariadenia využívajú aplikáciu VENDÉGEM prevádzkovanú MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG ZRT. (1027 Budapešť, Kacsa utca 15-23., Tel.: +36 1 488 8700, E-mail: info@mtu.gov.hu) na správu hostí, štatistické služby, ako aj webovú stránku Számlázz.hu prevádzkovanú spoločnosťou KBOSS.HU Kft. (1031 Budapešť, Záhony utca 7., e-mail: info@szamlazz.hu) na fakturačné účely.
Ochranu osobných údajov zabezpečujú nasledujúce opatrenia:

1. Prístup k databázam VENDÉGEM a Számlázz.hu majú iba prevádzkovatelia ubytovacích zariadení a osoby, ktorým udelili prístupové práva v aplikáciách.
2. Do systému môžu byť zadané iba overené a autentické údaje, ktorých nemennosť je overiteľná.
3. Zabezpečená je ochrana pred neoprávneným prístupom k údajom a neoprávneným vkladaním údajov.
4. Kontrola a možnosť určiť, kto, kedy zadal osobné údaje do systému a či v priebehu času menil ich obsah.
5. Obnovenie prevádzky informačných technológií v prípade zlyhania a zabezpečenie databáz.

Oznámenie dotknutej osobe o porušení ochrany osobných údajov

Ak porušenie ochrany osobných údajov pravdepodobne predstavuje vysoké riziko pre práva a slobody fyzických osôb, správca údajov bez zbytočného odkladu informuje dotknutú osobu o porušení ochrany osobných údajov.

V oznámení určenom pre dotknutú osobu sa musí jasne a zrozumiteľne opísať povaha porušenia ochrany osobných údajov a musia sa poskytnúť kontaktné údaje na zodpovednú osobu pre ochranu údajov alebo iné kontaktné miesto, kde možno získať ďalšie informácie; musia sa opísať pravdepodobné dôsledky porušenia ochrany osobných údajov; musia sa opísať opatrenia, ktoré správca údajov prijal alebo navrhuje prijať na nápravu porušenia ochrany osobných údajov, vrátane prípadných opatrení na zmiernenie možných nepriaznivých dôsledkov porušenia ochrany osobných údajov.

Dotknutú osobu nie je potrebné informovať, ak je splnená niektorá z nasledujúcich podmienok:

Správca údajov implementoval vhodné technické a organizačné ochranné opatrenia a tieto opatrenia boli aplikované na osobné údaje ovplyvnené porušením ochrany osobných údajov, najmä také opatrenia, ktoré učinia osobné údaje nečitateľnými pre každého, kto nie je oprávnený k ich prístupu, ako napríklad šifrovanie;

Správca údajov po porušení ochrany osobných údajov prijal ďalšie opatrenia, ktoré zabezpečia, že vysoké riziko pre práva a slobody dotknutej osoby sa pravdepodobne ďalej neuskutoční;

Informovanie by si vyžadovalo neprimerané úsilie. V takom prípade by sa namiesto toho mali dotknuté osoby informovať prostredníctvom verejne prístupných informácií alebo podobného opatrenia, ktoré by im zabezpečilo podobne účinné informovanie.

Ak správca údajov ešte neinformoval dotknutú osobu o porušení ochrany osobných údajov, dozorný orgán, po zvážení pravdepodobnosti vysokého rizika, môže nariadiť informovanie dotknutej osoby.

Oznámenie o porušení ochrany údajov orgánu dozoru

Správca údajov bez zbytočného odkladu a ak je to možné, najneskôr do 72 hodín po tom, ako sa dozvedel o porušení ochrany údajov, nahlási porušenie ochrany údajov príslušnému dozornému orgánu podľa článku 55, pokiaľ porušenie ochrany údajov pravdepodobne neohrozuje práva a slobody fyzických osôb. Ak sa nahlasovanie neuskutoční do 72 hodín, je potrebné k nemu priložiť dôvody omeškania.

Možnosť podania sťažnosti

V prípade možného porušenia práv správcom údajov je možné podať sťažnosť u Úradu na ochranu osobných údajov a slobody informácií:

Úrad na ochranu osobných údajov a slobody informácií
1125 Budapešť, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Poštová adresa: 1530 Budapešť, Poštová schránka: 5.
Telefón: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Záverečné slovo

Pri príprave tohto informačného dokumentu sme brali do úvahy nasledujúce právne predpisy:

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
Zákon č. CXII z roku 2011 o práve na informačnú sebaurčovaciu právomoc a slobodu informácií (ďalej len "Infotv.")
Zákon č. CVIII z roku 2001 o elektronických obchodných službách a niektorých aspektoch služieb informačnej spoločnosti (hlavne článok 13/A)
Zákon č. XLVII z roku 2008 o zákaze nekalých obchodných praktík voči spotrebiteľom
Zákon č. XLVIII z roku 2008 o základných podmienkach a niektorých obmedzeniach ekonomických reklamných aktivít (najmä článok 6)
Zákon č. XC z roku 2005 o elektronickej informačnej slobode
Zákon č. C z roku 2003 o elektronických komunikáciách (špecificky článok 155)
Stanovisko č. 16/2011 k osvedčeným postupom v oblasti reklamy založenej na správaní online od EASA/IAB
Odporúčania Maďarského úradu na ochranu osobných údajov a slobody informácií týkajúce sa požiadaviek na predbežné informovanie o ochrane údajov
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES